مددکاری

مددکاری

مددکاری اجتماعی عبارت از مجموعه ای متشکل از تدابیر و روانشناسی، مشاوره و فعالیتهای حرفه است که در قالب نهادها، سازمانها و موسسات رفاهی، توانبخشی، اجتماعی، فرهنگی و تربیت بدنی عرضه می شود تا با ایجاد تغییر و دگرگونی مناسب در شرایط مادی و معنوی افراد و قشرهای جامعه زمینه بهزیستی، رشد و تعالی آنها را فراهم آورد. با توضیحات ارائه شده اهمیت مددکاری اجتماعی در موسسات خیریه به عنوان یکی از ارکان اساسی موسسات مورد توجه میباشد و در گلستان علی (ع) به این مهم توجه خاصی گردیده و بخشی از فعالیتهای مدیریت واحد مددکاری موسسه که متشکل از تعدادی از متخصصین مددکاری میباشد علاوه بر دفتر مرکزی در کلیه خانه ها بصورت تمام وقت به امور مددکاری مشغول هستند و بخشی از نیازهای مددکاری موسسه از طریق داوطلبان و خانواده های علاقه مند تامین می گردد.