روانشناسی

روانشناسی

به طور کلی برای رشد صحیح و سالم فرزندان برنامه ریزی و ساماندهی امور روانشناسی و مشاوره یکی از اصول زیربنایی موسسه محسوب می شود. امور روانشناسی و تربیتی از آنجایی مهم است که می تواند زیربنای اخلاق، تحصیل و آموزش، رفتارهای اجتماعی و… قرار گیرد. گذر زمان یک مطلب بسیار مهم در ارزیابی میزان تاثیر کار پرورشی و تربیتی است و در واقع برای حصول نتیجه ای که به چشم بیایید بایست یک بازه زمانی تعریف کرد، نمود و بروز کار تربیتی و روانشناختی کمتر در کوتاه مدت قابل ارزیابی است. فعالیت های انجام شده در حوزه روانشناسی موسسه در طی یک سال گذشته:
1- ارزیابی و بکارگیری تعدادی کارشناس ارشد روانشناسی
2- تشکیل شورای هماهنگی روانشناسی
3- تعریف ساختار نظارتی تخصصی برای ارزیابی و هدایت امور روانشناسی (با همکاری متخصصین و اساتید دانشگاه).