آموزشی

آموزشی

فرزندان تحت پوشش گلستان علی(ع) از 3 سالگی تا دانشگاه در سطح شهر مشهد سکونت داده شده و به صورت شبانه روزی نگهداری می شوند. این کودکان با در نظر گرفتن آدرس محل نگهداری (خانه فرزندان)، در بهترین مدارس در کنار دیگر دانش آموزان، ثبت نام و مشغول تحصیل می شوند. با عنایت به پیشینه رشد جسمانی و روانی و تربیتی که دارند، متاسفانه اغلب از نظر درس و تحصیلی از ضعف جدی برخوردار می باشند. در همین راستا با مشورت اساتید مجرب و بررسی و تحقیق انجام شده توسط تیم تخصصی که در شورای آموزشی و پرورشی موسسه انجام گرفته و تحلیل نتایج آن برای رفع نسبی موانع موجود برای بهبود وضعیت آموزشی و تحصیلی این فرزندان درمراکز 7 گانه گلستان علی(ع)، طرح پشتیبان آموزشی را مطرح و درسال تحصیلی گذشته به اجرا گذاشتیم و با مقایسه کارنامه تحصیلی سال گذشته و امسال به نتایج قابل قبولی برای اولین سال اجرا دست یافتیم. لازم به یادآوری است که براساس منشور گلستان علی(ع) شرایط تحصیل برای دانش آموزان تا بالا ترین مقاطع تحصیلی فراهم می باشد.